อบรม จป บริหาร เหมาะกับใครบ้าง ไม่มีลูกจ้างระดับบริหารต้องทำอย่างไร 


อบรม จ ป บริหาร

อบรม จป บริหาร คือ การอบรมตามหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ จป บริหาร ตามที่กฎหมายกำหนด โดยหลักสูตรอบรม จป บริหาร มีระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง

อบรม จป บริหารเหมาะกับใคร

หลักสูตรอบรม จป บริหาร เหมาะกับผู้ที่ต้องการปฏิบัติงานในสายงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และลูกจ้างระดับบริหารที่ทำงานในสถานประกอบกิจการทั้ง 14 ประเภท ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารการจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2549 ได้กำหนด

หมายความว่าหากคุณคือลูกจ้างที่อยู่ในระดับบริหาร สถานประกอบกิจการหรือบริษัทจะต้องส่งคุณเข้ารับการอบรม จป บริหาร ภายใน 180 วัน นับตั้งแต่วันที่คุณเข้ารับตำแหน่งในระดับบริหาร หรือหากคุณเป็นเจ้าของกิจการเสียเอง ไม่มีลูกจ้างในระดับบริหาร คุณจะต้องเข้ารับการอบรม จป บริหารเอง

อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าทุกคนจะสามารถเข้ารับการอบรม จป บริหารได้ แต่ก็ใช่ว่าจะสามารถเป็น จป บริหารได้ทุกๆ คน เพราะว่าการจะเป็น จป บริหารได้นั้นจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้วย โดยต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  • มีตำแหน่งเป็นลูกจ้างในระดับบริหาร เช่น ตำแหน่งผู้อำนวยการ ตำแหน่งผู้จัดการ เป็นต้น
  • ต้องเข้ารับการอบรม จป บริหาร เป็นระยะเวลา 12 ชั่วโมง หรือเคยเป็น จป บริหาร ตามประกาศกระทรวง พ.ศ. 2540
  • กฎหมายไม่ได้กำหนดเรื่องของ อายุ ระดับการศึกษา หรือคุณสมบัติอื่นๆ เพิ่มเติม และที่สำคัญไม่จำเป็นต้องการผ่านการอบรม จป หัวหน้างานมาก่อนด้วย

อบรม จป บริหารแล้ว สามารถเข้าทำงานในตำแหน่งไหนได้บ้าง

  • เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร หรือ จป บริหาร
  • คณะกรรมการความปลอดภัยในการทำงานหรือ คปอ

คปอ ตำแหน่งที่ตรงสายกับผู้ที่ผ่านการอบรม จป บริหารมาก่อนหรือมีประสบการณ์ในการทำงานเป็น จป บริหาร แต่ก็ต้องเข้ารับการอบรม คปอ เพิ่มเติม

  • วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน

สามารถทำงานเสริมหรือทำงานใหม่เป็นวิทยากรด้านความปลอดภัย เนื่องจากมีประสบการณ์สั่งสมมากมาย อีกทั้งยังผ่านการอบรม จป บริหารมาแล้วด้วย

  • สามารถเข้าทำงานในหน่วยงานและสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

และทั้งหมดนี้ ก็คือ อบรม จป บริหาร เหมาะกับใครบ้าง ไม่มีลูกจ้างระดับบริหารต้องทำอย่างไร รวมถึงอบรม จป บริหารแล้วสามารถทำงานอะไรได้บ้าง เพื่อเป็นแนวทางให้กับทุกคน ปัจจุบันมีหลายๆ สถาบันเผิดรับสมัครผู้ที่ต้องการอบรม จป บริหาร สมัครออนไลน์ อบรมออนไลน์ง่ายมากๆ แต่ก็ต้องเลือกสถาบันที่เชื่อถือได้เท่านั้น สถาบันต้องได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 สถาบันต้องได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.