Day: February 13, 2022

อบรม จ ป บริหาร

อบรม จป บริหาร เหมาะกับใครบ้าง ไม่มีลูกจ้างระดับบริหารต้องทำอย่างไร อบรม จป บริหาร เหมาะกับใครบ้าง ไม่มีลูกจ้างระดับบริหารต้องทำอย่างไร 

อบรม จป บริหาร คือ การอบรมตามหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้เทคนิคการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานและบทบาทหน้าที่ของ จป บริหาร ตามที่กฎหมายกำหนด โดยหลักสูตรอบรม จป บริหาร มีระยะเวลาการอบรม 12 ชั่วโมง อบรม จป บริหารเหมาะกับใคร หลักสูตรอบรม...